Specials april, mei en juni

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden Fontana (AVF) zijn de voorwaarden waarop Fontana horeca overeenkomsten sluit.

Artikel 1 Definities
Onder de navolgende woorden of afkortingen wordt in de algemene voorwaarden en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.
1.1 Algemene voorwaarden Fontana Resort Bad Nieuweschans / afgekort AVF
In de reserveringsvoorwaarden staan alle zaken afgedekt die niet beschreven staan in een overeenkomst of reserveringsbevestiging, waaronder de voorwaarden bij annulering van een reservering. In een overeenkomst of reserveringsbevestiging staan alleen de kernzaken vermeld.
1.2 Fontana Resort Bad Nieuweschans / afgekort Fontana
De natuurlijke- of rechtspersoon die horecadiensten en diensten op het gebied van medische kuren & wellness aanbiedt en verleend.
1.3 Gast
De natuurlijke persoon die met Fontana een reserveringsovereenkomst sluit. Fontana dient aan deze persoon of de natuurlijke personen of rechtspersoon welke hij vertegenwoordigd op grond van deze reserveringsovereenkomst één of meer dienst(en) te verlenen. Overal in de tekst waar gast in de mannelijke vorm is gebruikt, wordt ook de vrouwelijke bedoeld. Onder gast wordt ook bedoeld ‘klant’,
1.4 Reserveringsovereenkomst
Een overeenkomst tussen Fontana Resort Bad Nieuweschans en een gast terzake een of meer door Fontana te verlenen diensten tegen een door de gast te betalen prijs.
1.5 Reserveringswaarde
De totale omzetverwachting van Fontana op basis van het in de gesloten reserverings-overeenkomst vermelde totale waarde incl. BTW, toeslagen, kortingen en excl. toeristenbelasting.
1.6 Uniforme Voorwaarden Horeca / UVH
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) welke zijn opgesteld door het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland”, zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven horecadiensten verlenen en (horeca)-overeenkomsten sluiten. De UVH worden gepubliceerd op de website www.horeca.org .
1.7 Annulering
De in schriftelijke vorm door de gast aan Fontana gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Fontana aan de gast gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.8 Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
1.9 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de gast dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.
1.10 No show
Er is sprake van ‘no show’ als de gast onaangekondigd geen gebruik maakt van zijn reservering en/of niet op het afgesproken tijdstip bij een afspraak verschijnt.
Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden van Fontana Resort Bad Nieuweschans (hierna afgekort met AVF) zijn van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle reserverings-overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van een overeenkomst tussen gast en Fontana Resort Bad Nieuweschans. In die gevallen of situaties dat de AVF niet toepasbaar zijn of geen uitsluitsel bieden, worden de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) gehanteerd.
2.2 Afwijken van de AVF is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
2.3 De AVF strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Fontana gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een reserveringsovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het bedrijf.
2.4 Zijn de AVF eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een reserverings-overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AVF toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten
3.1 Fontana kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een reserveringsovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
3.2 Alle door Fontana gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een reserveringsovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad of capaciteit strekt". Doet Fontana binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de gast een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde reserveringsovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.
3.3 Wanneer Fontana aan de gast (optiehouder) een optierecht heeft toegekend, kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële gast Fontana een aanbod doet tot het sluiten van een reserveringsovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door Fontana van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.
3.4 Reserveringsovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Fontana is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van een horecabedrijf
4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van Fontana en de aard van de te verrichten (horeca)diensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.
4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van een algemene bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.
4.3 Ieder horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens een reserveringsovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de wijze zoals dat gebruikelijk is in een soortgelijke accommodatie.
4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:
a) in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 15;
b) indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c) indien de gast de in artikel 10 bedoelde waarborgsom/ tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
d) indien de gast, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
e) indien de gast op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft.
4.5 Een horecabedrijf is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.
4.6 Een horecabedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van Fontana Resort Bad Nieuweschans
5.1 Fontana is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen zijn hotel en/of thermen gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van het bepaalde in het derde lid.
5.2 Fontana is tevens gehouden de daarbij behorende, in zijn hotel en/of thermen gebruikelijke diensten te kunnen verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te kunnen verschaffen.
5.3 Fontana stelt de hotelkamer ter beschikking van de gast vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst tot uiterlijk 11.00 uur op de dag van vertrek.
5.4 Fontana heeft op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter kennisneming opgehangen. De gast is gehouden de huisregels na te leven.
5.5 Fontana is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van haar diensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, danwel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het hotel en/of thermen of de normale exploitatie daarvan is of kan worden verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek en na betaling van de openstaande rekening het terrein van Fontana te verlaten. Fontana mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Fontana voldoende aanleiding geven.
5.6 Tenzij anders is overeengekomen is Fontana gerechtigd om de reservering van één of meerdere hotelkamers als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om uiterlijk 18.00 uur bij hem heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 9.
5.7 Fontana is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de reserveringsbevestiging ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de reserveringsovereenkomst waarop voormelde wens van Fontana betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De gast heeft, indien Fontana zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de reserveringsovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het horecabedrijf nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Annuleringen

6.1 Annulering door de gast

Hotelarrangementen:
Online geboekte hotelarrangementen
• Meer dan 3 dagen voor aankomstdatum: kosteloos
• Tot maximaal 3 dagen voor aankomstdatum: kosteloos verplaatsen** (of bij annuleren 50% van de reserveringswaarde)
• Op de dag van aankomst of no-show: 100% van de reserveringswaarde

Offline (telefonisch of per e-mail) geboekte hotelarrangementen
• Meer dan 3 dagen voor aankomstdatum: kosteloos
• Tot maximaal 3 dagen voor aankomstdatum: 50% van de reserveringswaarde
• Op de dag van aankomst of no-show: 100% van de reserveringswaarde

Dagarrangementen of dagprogramma's
Online geboekte dagarrangementen of behandelingen (i.c.m. entree)
• Meer dan 3 dagen voor aankomstdatum: kosteloos
• Tot maximaal 3 dagen voor aankomstdatum: kosteloos verplaatsen** (of bij annuleren 50% van de reserveringswaarde)
• Op de dag van aankomst of no-show: 100% van de reserveringswaarde

Offline (telefonisch of per e-mail) geboekte dagarrangementen of behandelingen (i.c.m. entree)
• Meer dan 3 dagen voor aankomstdatum: kosteloos
• Tot maximaal 3 dagen voor aankomstdatum: 50% van de reserveringswaarde
• Op de dag van aankomst of no-show: 100% van de reserveringswaarde

* Annuleren kan alleen schriftelijk en enkel via annuleren@fontanaresort.nl
** Kosteloos verplaatsen kan tot maximaal drie maanden na de oorspronkelijke reservering en kan maximaal één keer per reservering.

6.2 Annulering door Fontana Resort Bad Nieuweschans
Fontana is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de gast binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Fontana afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de gast daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annulerings-bevoegdheid.

Artikel 7 Waarborgsom en tussentijdse betaling
7.1 Fontana kan te allen tijde van de gast verlangen dat deze onder Fontana deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Fontana en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
7.2 Fontana kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende diensten.
7.3 Fontana mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de gast uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Fontana onverwijld aan de gast te worden terugbetaald.

Artikel 8 Omzetgarantie
Indien een omzetgarantie is afgegeven is de gast verplicht terzake de betreffende reserveringsovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Fontana te betalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van Fontana Resort Bad Nieuweschans
9.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het Fontana terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.
9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is het Fontana niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in de faciliteiten van Fontana zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen of verblijft. De gast vrijwaart Fontana tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Fontana of haar medewerkers.
9.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7 en 12.8 is Fontana nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Fontana. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Fontana bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
9.4 In geen enkel geval is Fontana gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:
- de reserveringswaarde of, indien dat meer is;
- het door de verzekeraar van Fontana aan Fontana terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
- de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
9.5 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is Fontana nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Fontana.
9.6 Fontana is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Fontana houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Fontana staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Fontana.
9.7 Indien Fontana goederen van de gast in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Fontana daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Fontana nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Fontana opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Fontana.
9.8 De gast (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart Fontana volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens Fontana mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door Fontana krachtens enige overeenkomst met de gast te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.
9.9 De in artikel 9.8 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de (reserverings)overeenkomst met de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de gast
10.1 De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Fontana en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 11 Afrekening en betaling
11.1 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De gast dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.
11.2 Zolang de gast niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Fontana heeft voldaan is Fontana gerechtigd om alle goederen welke door de gast in Fontana zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast ten genoegen van Fontana aan al zijn verplichtingen jegens Fontana heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Fontana in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
11.3 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de gast binnen veertien dagen na factuurdatum aan Fontana te worden voldaan.
11.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de gast in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
11.5 Indien de gast in gebreke is dient hij aan Fontana naast het factuurbedrag ook alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Als overmacht voor Fontana, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Fontana niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de reserveringsovereenkomst door Fontana zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Fontana gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
12.3 Indien een der partijen bij een reserveringsovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die reserveringsovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 13 Gevonden voorwerpen
13.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van Fontana verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door een gast (zijnde niet de eigenaar van het gevonden voorwerp) worden gevonden, dienen door de gast met bekwame spoed bij de receptiebalie van Fontana te worden ingeleverd.
13.2 In het gebouw en zijn aanhorigheden van Fontana verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door een gast of medewerker van Fontana zijn gevonden, worden door Fontana maximaal 1 maand bewaard.
13.3 Indien Fontana door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 14 Algemeen toepasselijk recht en geschillen
Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
14.1 Ingeval van geschillen tussen een horecabedrijf en een gast (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
14.2 Indien en zodra onder auspiciën van Koninklijk Horeca Nederland en eventuele andere betrokken organisaties een geschillencommissie in het leven is geroepen, zullen de geschillen ter beslechting waarvan de geschillencommissie is ingesteld overeen-komstig de terzake opgestelde reglementen worden beslecht.
14.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
14.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Bad Nieuweschans, 22 april 2011

Wilt u geen risico lopen? Sluit dan een reis-/ annuleringsverzekering af. Klik hier voor diverse aanbieders.

 
 
Download onze algemene voorwaarden

Hotel

U kunt zelf uw eigen dagje Fontana samenstellen. Zo kiest u alles waar u zin in heeft! Direct een kamer boeken

Zelf een Wellnessdag samenstellen

U kunt zelf uw eigen dagje Fontana samenstellen. Zo kiest u alles waar u zin in heeft! Een dagje Fontana samenstellen

Hotel

Vanuit uw kamer loopt u in badjas dus zo het kuurcentrum in. Het gemak van alles onder één dak! Direct een kamer boeken

Zelf een Wellnessdag samenstellen

U kunt zelf uw eigen dagje Fontana samenstellen. Zo kiest u alles waar u zin in heeft! Een dagje Fontana samenstellen

Contact gegevens

Fontana Resort Bad Nieuweschans
Bronnenbad Nieuweschans-Bunde B.V.
Weg naar de bron 3-9
9693 GA Bad Nieuweschans
KvK-nummer: 02324292,
BTW-nummer: NL 0060.16.625.B.01

+31 597 52 77 77
info@fontanaresort.nl

 

Openingstijden vandaag

Thermen 09:00 - 22:45 uur
Parkbad & Parkserre 09:30 - 22:30 uur
Saunaplein 11:00 - 22:45 uur
Body & Beauty Op afspraak
Hotel 07:00 - 23:00 uur
Restaurant Waters of the World (lunch) 12:00 - 15:00 uur
Restaurant Waters of the World (diner) 17:00 - 21:00 uur
Keuken Brasserie & SaunaLodge 11:30 - 22:00 uur
Bekijk hier de openingstijden